Όροι Χρησης

Συμβόλαιο αγοράς χρήσης λογισμικού προγράμματος 

Η αγορά-ενοικίαση χρήσης του παρόντος λογισμικού προγράμματος περιλαμβάνει τα ανάλογα όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Παραχώρηση άδειας χρήσης

Με την αγορά των προγραμμάτων, η εταιρεία του λογισμικού σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό το οποίο υπόκειται στους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Δε μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές μεγαλύτερο από τον αριθμό των αδειών χρήσης που έχετε. Η χρήση του προγράμματος είναι δυνατή μόνο στους υπολογιστές όπου έχουν ενεργοποιηθεί οι άδειες χρήσης.

Περιορισμοί στη χρήση του λογισμικού

Δεν επιτρέπεται η διάθεση, υπενοικίαση, μεταπώληση, παραχώρηση ή δανεισμός του λογισμικού σε τρίτους. Δεν επιτρέπετε να αντιγράψετε το λογισμικό για λόγους εφεδρείας ή αρχειοθέτησης. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αποκρυπτογράφηση, hacking της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που η εταιρεία υποψιαστεί υποκλοπή των προγραμμάτων η παρατυπία αυτών έχει το δικαίωμα κλειδώματος του λογισμικού μέχρι να αποσαφηνιστεί. Σε ακραίες περιπτώσεις η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει το λογισμικό

Ιδιοκτησία

Το παρόν συμφωνητικό δε σας παραχωρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το ίδιο το λογισμικό. Όλα τα λογότυπα, εικόνες, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, προσθήκες, κώδικας, τεχνογνωσία του λογισμικού υπάγονται στην πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Άδεια χρήσης

Τα προγράμματα πωλούνται με άδειες χρήσης. Μία άδεια χρήσης ισοδυναμεί με ένα πρόγραμμα για μια θέση εργασίας. Για την προστασία των δικαιωμάτων του αγοραστή όπως προκύπτουν από το παρόν συμβόλαιο η εταιρεία, σας έχει διαθέσει κατόπιν συμφωνίας τους απαραίτητους κωδικούς ενεργοποίησης που δίνουν το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και έχουν καθαρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο αγοραστής φέρει πλήρως την ευθύνη σε πιθανή απώλεια, κλοπή ή με οποιοδήποτε τρόπο, διάθεση των αδειών χρήσης σε τρίτους εάν παραλείψει να ενημερώσει την εταιρεία.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράτυπη ή μη νόμιμη χρήση του λογισμικού προγράμματος από τον αγοραστή, καθώς και σε εξωτερικές παρεμβάσεις στο λογισμικό.

Αδειοδότηση

Στο τοπικό μηχάνημα ή σε αφαιρούμενο μέσο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μία άδεια χρήσης. Δεν υποστηρίζεται η τοποθέτηση δύο ή περισσότερων αδειών, σε μία συσκευή που περιέχει πολλαπλά μέσα αποθήκευσης.

Φορητότητα άδειας χρήσης

Η άδεια χρήσης είναι πλήρως φορητή δηλαδή ο αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να την μεταφέρει σε ένα άλλο μέσο κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Απώλεια άδειας χρήσης

Εάν η άδεια χρήσης ή το αφαιρούμενο μέσο που την περιέχει χαθεί τότε ο αγοραστής επικοινωνεί με την εταιρεία του λογισμικού και ο τελευταίος αντικαθιστά την άδεια χρήσης, ακυρώνοντας την απολεσθείσα άδεια χρήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συμβόλαιο συντήρησης του λογισμικού να είναι σε ισχύ ή να ανανεωθεί πριν τη διαδικασία της αντικατάστασης της άδειας χρήσης.

Διάρκεια

Η διάρκεια της άδειας χρήσης του λογισμικού ισχύει όσο είναι ενεργό το συμβόλαιο συντήρησης, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές προς την εταιρεία και ο αγοραστής συμμορφώνεται με όλους τους όρους του συμβολαίου και τις άδειες χρήσης.

Στη περίπτωση που δεν ανανεωθεί το συμβόλαιο συντήρησης, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και αδειών χρήσης.

Τροποποιήσεις Συμβολαίου

Τροποποιήσεις στα συμβόλαια είναι πάντα εφικτές, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία με την ανάλογη Οικονομική επιβάρυνση.

Ειδικοί Όροι

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη τήρηση των δεδομένων των πελατών της η την απώλεια αυτών. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της εκάστοτε επιχείρησης η σωστή τήρηση αλλά και τη προστασίας των προσωπικών δεδομένων της.